Mountain Stream at Reikorangi George E Lewens 1965